The 1st to 11th GCPD Commitee

GCPD's annual boards (*invited; #honorary)

GCPD'1

May 12, 1990 - June 12, 1991 ----- chairman: WANG Hexin (王河新)

ZHANG Yonghang (张永航)

JIA Xinan (贾兮男)

CHANG Qing (常青)

MEI Weiping (梅维平)

LI Ruicheng (李瑞成)

*JIANG Dayuan (姜大源)

GCPD'2

June 13, 1991 - June 19, 1992 ----- Chairman: LI Ruicheng (李瑞成)

WANG Hexin (王河新)

JIA Xinan (贾兮男)

CHANG Qing (常青)

MEI Weiping (梅维平)

FU Lei (付磊)

LIU Jun (柳俊)

DU Miao (杜渺)

LIU Baining (刘百宁)

GCPD'3

June 20, 1992 - December 3, 1993 ------ Chairman: LIU Baining (刘百宁)

LI Ruicheng (李瑞成)

WANG Hexin (王河新)

JIA Xinan (贾兮男)

CHANG Qing (常青)

DU Miao (杜渺)

*DONG Jinping (董金平)

GCPD'4

December 4, 1993 - July 28, 1994 ------ Chairman: MEI Weiping (梅维平)

WANG Hexin (王河新)

LIU Baining (刘百宁)

CHANG Qing (常青)

WANG Lingli (王伶俐)

JIANG Weidong (蒋维栋)

XU Jidong (徐继东)

GCPD'5

July 29, 1994 - September 22, 1995 ------ Chairman: MEI Weiping (梅维平)

WANG Hexin (王河新)

LIU Baining (刘百宁)

CHANG Qing (常青)

WANG Lingli (王伶俐)

YANG Lianxiang (杨连祥)

HAN Sen (韩森)

GCPD'6

September 23, 1995 - September 6, 1996 ------ Chairman: YANG Lianxiang (杨连祥)

WANG Hexin (王河新)

LIU Baining (刘百宁)

MEI Weiping (梅维平)

WANG Lingli (王伶俐)

HAN Sen (韩森)

CHEN Qing (陈青)

GCPD'7

September 7, 1996 - September 19, 1997 ------ Chairman: LIU Baining (刘百宁)

MEI Weiping (梅维平)

WANG Hexin (王河新)

YANG Lianxiang (杨连祥)

WANG Lingli (王伶俐)

CHEN Qing (陈青)

ZHANG Qincheng (张钦成)

#CHEN Jun (陈军)

#LU Boxiang (陆伯祥)

#ZHANG Yingxia (张英侠)

#YU Jianhua (于建华)

GCPD'8

September 20, 1997 - November 6, 1998 ------ Chairman: LIU Baining (刘百宁)

ZHANG Qincheng (张钦成)

WANG Hexin (王河新)

YANG Lianxiang (杨连祥)

MEI Weiping (梅维平)

CHEN Qing (陈青)

ZHOU Yiyuan (周依园)

*ZHAO Zhensheng (赵震生)

GCPD'9

November 7, 1998 - September 11, 1999 ------ Chairman: LIU Baining (刘百宁)

ZHANG Qincheng (张钦成)

WANG Hexin (王河新)

MEI Weiping (梅维平)

ZHU Qi (朱琦)

CHEN Qing (陈青)

HUANG Qing (黄青)

YANG Lianxiang (杨连祥)

SHI Wenlong (史文龙)

SHI Renhu (史仁虎)

LU Jun (卢君)

*ZHAO Zhensheng (赵震生)

*JIANG Dayuan (姜大源)

*YU Jianhua (于建华)

GCPD'10

September 11, 1999 - September 23, 2000 ----- chairman: WANG Hexin (王河新)

LIU Baining (刘百宁)

GU Jianzhong (顾建中)

HUANG Qing (黄青)

YANG Lianxiang (杨连祥)

SHI Wenlong (史文龙)

SHI Renhu (史仁虎)

MEI Weiping (梅维平)

ZHU Qi (朱琦)

ZHANG Qincheng (张钦成)

TIAN Feng (田丰)

WANG Jiyang (王继扬)

LUE Baida (吕百达)

LU Jun (卢君)

*ZHAO Zhensheng (赵震生)

CHEN Qing (陈青)

*JIANG Dayuan (姜大源)

*YU Yude (俞育德)

GCPD'11

September 24, 2000 - October 21, 2000 ----- chairman: ZHANG Qincheng (张钦成)

LIU Baining (刘百宁)

LI Ruicheng (李瑞成)

WANG Hexin (王河新)

WANG Feng (王锋)

XIE Pinhua (谢品华)

SHI Renhu (史仁虎)

MEI Weiping (梅维平)

ZHU Rong (朱荣)

ZHANG Qincheng (张钦成)

TIAN Feng (田丰)

WANG Jiyang (王继扬)

LUE Baida (吕百达)

LU Jun (卢君)

*ZHAO Zhensheng (赵震生)

*JIANG Dayuan (姜大源)

*XUN Yulong (荀毓龙)

*ZHU Yongyuan (朱永元)

*BAI Chunli (白春礼)