The 12th GCPD Commitee

Chairman Liu Jianping Osram GmbH in Berlin
Standing vice Chairman Liu Baining Spectral-Physics LAS GmbH in Berlin
Vice Chairman Wang Hexin Carl Zeiss Lithos GmbH in Oberkochen
Member Shi Renhu Carl Zeiss GmbH in Goettingen
Tian Feng Infineon Technologies AG in Munich
Liu Xiufei Technical University Berlin
Wu Ting RWTH Aachen
Mei Weiping Beiersdorf AG in Hamburg
Lu Jun University of Bielefeld
Chairman
Assistant
Yang Lin Technical University Berlin
Ge Jianhong Technical University Berlin