The 13th GCPD Commitee

Chairman Dr. Liu Jianping Osram GmbH, Berlin
Standing vice Chairman Dr. Wang Hexin Carl Zeiss, Oberkochen
Vice Chairman Dr. Liu Baining Spectral-Physics, Berlin/China
Dr. Mei Weiping Beiersdorf AG, Hamburg
Member Dr. Shi Renhu Carl Zeiss, Goettingen
Tian Feng Infineon, Munich
Dr. Liu Xiufei ThyssenKrupp, Munich
Wu Ting Helmholtz-Institute, Aachen
Dr. Meng Hong TU Berlin, Berlin
Dr. Chen Mai GFMesstechnik, Berlin
Secretary Zhou Yiyuan SAP, Heidelberg