The 14th GCPD Commitee

Chairman Dr. Shi Renhu Carl Zeiss, Goettingen
Member Ji Tiezheng TU Berlin
Dr. Liu Baining Spectral-Physics, Berlin/China
Dr. Liu Jianping Osram GmbH, Berlin
Dr. Mei Weiping Beiersdorf AG, Hamburg
Dr. Sun, Yuejun Paul-Drude-Institut, Berlin
Tian Feng Infineon, Munich
Dr. Wang Hexin Carl Zeiss, Oberkochen
Wu Ting RWTH Aachen, Aachen
Yu Fang Universitaet Giessen, Giessen